FIRST FIRST FIRST FIRST

Mục tiêu hướng đến của First là
"Xã hội định hướng tái chế"

FIRST will contribute to “Recyclable Society”

Đóng góp cho cuộc sống và môi trường của Việt Nam
theo phương châm "3R"

Tuân thủ triệt để là việc đang làm trước tiên kể từ khi thành lập công ty năm 2008 là đương nhiên nhưng,
cũng Cần phải nỗ lực Giảm rác thải và tuần hoàn tài nguyên theo 3R (giảm thiểu- tái sử dụng-tái chế).
Vì vậy Công ty First xây dựng xã hội định hướng tái chế tại Việt Nam, sẽ duy trì cơ sở hạ tầng để xử lý chất thải và tiếp tục tiến hành xử lý chính xác an toàn.

Không được duy trì thể chế thu gom là nền móng và nguyên nhân như là xử lý không phù hợp và vứt bỏ trái pháp luật, tiếp tục gây ô nhiễm môi trường.
Để mà kết nối ở tương lai về nguồn tài nguyên có giới hạn, thì First sẽ hành động.

THÔNG TIN CÔNG TY
SERVICE Dịch vụ

Xử lý - Vận chuyển - thu gom - thu mua
các loại rác thải công nghiệp.

Mua bán các chất thải công nghiệp như là nhựa, kim loại(bao gồm kim loại quí), các loại giấy và kết nối xử lý chất thải nguy hại.

READ MORE
NEWS Tin tức